มุมมอง ศก.หมุนเวียน ผลิตภัณฑ์ JAI Foods

บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ใจฟู้ดส์ จำกัด โดยคุณจิรภัทร ใจเย็น กรรมการผู้จัดการ บรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการดำเนินงาน ให้แก่ทีมงานจากสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

JAI Foods โดย R&D Foods Products เป็นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารจากพืชผลทางการเกษตรท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ในชื่อแบรนด์ “แม่บ้าน” และอื่น ๆ อาทิ ผักกาดดอง หน่อไม้ กาน่าฉ่าย รวมถึงกิมจิผักกาดขาวและหัวไช้เท้าสไตล์เกาหลีในชื่อแบรนด์ SAYHI

แนวทางการดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนของบริษัทคือ การมุ่งใช้วัตถุดิบพืชผักทุกชนิดให้เกิดประโยชน์เต็มคุณค่าควบคู่กับการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์อาหาร และการกำจัดวัตถุดิบส่วนเกินแรวมถึงของเสียจากกระบวนการผลิตด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายในชุมชน โดยยังคงให้ความสำคัญกับการฒนาวิธีการกำจัดของเสียและเศษเหลือทิ้งของวัตถุดิบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

ภาพข่าว: คุณจิรภัทร ใจเย็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ใจฟู้ดส์ จำกัด รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการ CE Academy รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ รศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์ ดร.พิชญ์พธู ไวยโชติ และคณะ ณ โรงงาน จังหวัดราชบุรี (6 ก.ค. 2566)

ภาพการเยี่ยมชม บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ใจฟู้ดส์ จำกัด

Post date : 24/07/2023