สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Circular Economy Academy for Entrepreneurs and Consumers

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

เส้นทางพัฒนา: Solutions

เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวิถีหลักสู่การสร้างสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจกับความยั่งยืน
Circular economy is the crucial way of well balancing between business growth and sustainability.

วิสัยทัศน์: Vision

มุ่งสนับสนุนการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย
ให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
บนพื้นฐานองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียนสู่ความสำเร็จ
ผ่านความเชี่ยวชาญทางวิชาการและความร่วมมือที่เข้มแข็งของพันธมิตร โดยไม่มุ่งแสวงกำไร

พันธกิจ: Missions

ประกอบด้วยการดำเนินงานที่เชื่อมโยงกันใน 3 ส่วนหลัก

1. พันธกิจการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน

สร้างเสริมองค์ความรู้ การวิจัย และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนรังสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกหอการค้าไทย ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินงานได้จริง

2. พันธกิจการพัฒนากลไกและชุดเครื่องมือเศรษฐกิจหมุนเวียน

พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนของสถานประกอบการ รวมถึงการพัฒนาชุดเครื่องมือ (Tools) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (เช่น ชุดคู่มือถอดบทเรียน การวิจัยจากกรณีตัวอย่าง) ให้สามารถเลือกปรับนำไปใช้หรือดัดแปลงเพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. พันธกิจการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

สร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของผู้ประกอบการ SMEs สมาชิกหอการค้าไทย และส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม