แพลตฟอร์มความรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน

ชุดคู่มือและชุดถอดบทเรียน

วิดีโอคลิป


ถอดบทเรียนเศรษฐกิจหมุนเวียน 4 จังหวัด กลุ่มอันดามัน “ขยะ…จะไม่ไป…ทะเล”

CE ภาคธุรกิจท่องเที่ยว-บริการ

ชุดคู่มือและชุดถอดบทเรียน

หนังสือคู่มือเล็ก


ชุดคู่มือดำเนินงาน

คู่มือและกรณีตัวอย่าง