บริการของเรา

ด้านการวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน

Research & Development Services


มุ่งตอบสนองต่อการพัฒนากลยุทธ์และแผนงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับองค์กรธุรกิจ รัฐ และหน่วยงานทุกประเภท

บริการด้านการวิจัยและพัฒนาจะช่วยให้เข้าถึงปัญหาและความท้าทายได้ตรงจุด โดยค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) เพื่อบ่งชี้แง่มุมจากข้อเท็จจริง ความเห็น ความรู้สึกและแรงจูงใจ รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมาย

กระบวนการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) รวมถึงการใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Design thinking) เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้สามารถเรียนรู้ปัญหาและความท้าทายขององค์กรได้อย่างถ่องแท้ เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างลุ่มลึก และสามารถร่วมมือแก้ไขโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างสร้างสรรค์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยและกระบวนการพัฒนา จะเป็นหลักฐานสำหรับองค์กรในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและการดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการออกแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยครอบคลุมตั้งแต่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรคือ พนักงาน ไปจนถึง ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภคปลายทางของธุรกิจ

ด้านการจัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Workshop & Seminar Services


มุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการจัดอบรมและ/หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับภารกิจขับเคลื่อนความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social & Governance) ของธุรกิจ เอื้อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการและด้านผลิตภัณฑ์ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ BCG Economy และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก หรือ SDGs (Sustainable Development Goals)

บริการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการยึดหลักการออกแบบให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแบบจำลองการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ 70-20-10 ซึ่งเครือข่ายผู้ประกอบการหอการค้าไทยและหอการค้าในภูมิภาค หน่วยงานหรือสถานประกอบการเจ้าของโครงการ สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ขอบเขตหัวข้อการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ยุทธศาสตร์ BCG กับ บทบาทและโอกาสของ SMEs การจัดการขยะอาหาร การจัดการขยะบรรจุภัณฑ์และขยะพลาสติก การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ การบัญชีสีเขียว โลจิสติกส์สีเขียว การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน พลังงานชีวภาพและการจัดการพลังงาน การจัดการทรัพยากรน้ำ 

ด้านงานอีเวนต์และกิจกรรมท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

Events and Low-Carbon Trip Services


บริการจัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน เช่น การจัดกิจกรรมการประกวด การประชุม กิจกรรมท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ฯลฯ

ด้านการออกแบบสื่อเพื่อความยั่งยืน

Design & Media Services


บริการออกแบบสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนและความยั่งยืน เช่น อินโฟกราฟิก โปสเตอร์ หนังสือคู่มือ บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ ฯลฯ