สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค

Circular Economy Academy for Entrepreneurs and Consumers

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ เผยแพร่แนวคิดและพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน สำหรับผู้ประกอบการสมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร่วมลงมือทำเศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับศักยภาพ
ในการแข่งขันของธุรกิจภายใต้แนวคิดความยั่งยืน โดยร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3. เพื่อศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย มาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย