แพลตฟอร์มความรู้เศรษฐกิจหมุนเวียน

บทความวิจัยและบทความวิชาการ


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน : กรณีศึกษาภายในเขตเทศบาลนครภูเก็ต

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ปีที่ 41 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564