หอการค้าไทย นำทีม พร้อม CE Academy ศึกษาดูงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

สถาบัน CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกิจกรรมของหอการค้าไทย ศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะและขยะอาหารที่ปลายทาง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร (20 กุมภาพันธ์ 2567) 

คณะกรรมการ BCG & ESG หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดยคุณประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานกรรมการ และคุณยุทธนา เจียมตระการ ประธานกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ได้นำทีมงานคณะกรรมการ พร้อมผู้แทนจากสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช กองกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาดูงานครั้งนี้ มุ่งเน้นการเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการขยะและขยะอาหาร (Food Waste) รวมถึงการจัดการขยะภายในพื้นที่โรงปุ๋ย เพื่อผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ (Compost) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของหอการค้าไทยฯ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร

ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่จริงและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะอย่างละเอียด เริ่มต้นตั้งแต่การคัดแยกขยะ การกำจัดขยะมูลฝอย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไปจนถึงการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ โดยมีระบบการจัดการขยะที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโดยอาศัยทั้งเครื่องจักรและแรงงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ในการออกแบบระบบและกลไกการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนร่วมกับผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

Post date : 04/17/2024