หอการค้าไทย รุก ศก.หมุนเวียนหนุน SME เครือข่ายหอการค้าจังหวัด ปีที่ 2

หอการค้าไทย ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดต่าง ๆ เดินหน้าขับเคลื่อนการทำเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่ SME เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศเป็นปีที่ 2 หวังขยายสู่ทุกภูมิภาค โดยมีสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือ CE Academy ม.หอการค้าไทย รับหน้าที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทำได้จริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ลดของเสีย และลดคาร์บอนภายในกระบวนการทางธุรกิจ

เป้าหมายของการจัดเวิร์คช็อปเป็นไปตามแผนงานผลักดันต้นแบบและเสริมสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่จะเป็นประโยชน์แก่ SME อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ซึ่งมีคุณยุทธนา เจียมตระการ เป็นประธาน พร้อมเตรียมขยายบทบาทมุ่งสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกภายในปี 2567 ภายหลังประสบความสำเร็จในโครงการนำร่องเมื่อปีที่ผ่านมา

กิจกรรม CE Workshop ใน 2 จังหวัดภาคใต้ นำโดย ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเกษียณ ไลยโฆษิต ณ โรงแรมวังใต้ สุราษฎร์ธานี (18 มี.ค.2567) และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายทรงพล ศิริจังวัฒนธำรง ณ โรงแรมบุรีศรีภู สงขลา (20 มี.ค.2567) โดยมี ผอ.สถาบัน CE Academy รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ พร้อมผู้เชี่ยวชาญ คุณธงชัย บุณยโชติมา และ ผศ.ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ร่วมทีมวิทยากร LET’S GROW CIRCULAR ซึ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานของแต่ละกลุ่มธุรกิจด้วยตนเอง เช่น กลุ่มย่อยสำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร-เกษตร ธุรกิจโรงแรมที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ องค์กรผู้สนับสนุนหลักสำหรับกิจกรรม CE Workshop ร่วมกับหอการค้าจังหวัดใน พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด

 

Post date : 04/17/2024