เก็บมาฝากจาก APEC 2022

รู้หรือไม่? 🎯 “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” เป็นเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน “ฉบับแรก” ของ APEC และได้ถูกรับรองโดยผู้นำ APEC ทุกคน

🌱♻️ เศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ประกอบด้วย 4 เป้าหมาย

✅ 1. การจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศ/การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์

✅ 2. การค้าและการลงทุนที่ยั่งยืน

✅ 3. การบริหารจัดการทรัพยากรยั่งยืนและอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ

✅ 4. การลดและบริหารจัดการของเสีย

เรียนรู้เพิ่มเติมทาง bangkokgoals.apec.org
#APEC2022#BCG#BangkokGoals
#circulareconomyacademy