เครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศ เตรียมขับเคลื่อน “เศรษฐกิจหมุนเวียน” ร่วมกับสถาบัน CE Academy

คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานร่วม พร้อมคุณกลินท์ สารสิน ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการส่งเสริมหอการค้าจังหวัดและพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค หอการค้าไทย ร่วมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ BCG Economy และ Happy Model รับฟังภารกิจขับเคลื่อนภารกิจเศรษฐกิจหมุนเวียน ของเครือข่ายหอการค้าไทย จากสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค หรือ CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดย รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพื่อเตรียมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และถอดบทเรียน CE สำหรับผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาแผนงานและนวัตกรรม CE สำหรับสมาชิกหอการค้าและเครือข่ายทั่วประเทศ

Post date : 17/01/2023