โครงการ “วน” จับมือ CE Academy รีไซเคิลขยะพลาสติกฟิล์มยืด

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานโครงการ “วน” ได้ร่วมมือกับ สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค (CE Academy) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คัดแยกขยะและส่งต่อขยะพลาสติกเพื่อรีไซเคิล

บริการจัดเก็บและนำส่งพลาสติกรีไซเคิลโดยโครงการ “วน” มุ่งรับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกยืด ที่แห้งและสะอาด โดยสถาบัน CE Academy เป็น 1 ในหลายหน่วยงาน ที่ได้รวบรวมขยะพลาสติกยืดอย่างต่อเนื่อง ณ จุดเรียนรู้การแยกขยะต้นทาง และได้ส่งมอบประมาณ 20 กิโลกรัม เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดปริมาณการใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกใหม่ และลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะถูกทิ้งอย่างละเลยออกสู่สภาพแวดล้อม

นอกเหนือจากคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การดำเนินกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมคุณค่าต่อสังคม โดยขยะถุงและฟิล์มพลาสติกยืด 1 กิโลกรัม ทางโครงการวนจะแปลงมูลค่าเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์จำนวน 5 บาท

ทางโครงการวนจะแปลงมูลค่าเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณประโยชน์จำนวน 5 บาท สถาบัน CE Academy มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดทำโครงการต้นแบบ“คัดแยกขยะต้นทาง: จุดเริ่มต้นวงจรการจัดการขยะที่สมบูรณ์” สร้าง sandbox เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับศึกษาการคัดแยกขยะ
ต้นทางอย่างถูกวิธีตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจ ตระหนักรู้ สามารถคัดแยกขยะต้นทางอย่างถูกวิธี พร้อมกับเสริมสร้างเครือข่ายการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

 

Post date : 04/17/2024