เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ CE “บ้านรางพลับ จ.ราชบุรี”

ทีมงานจาก Circular Economy Academy  เรียนรู้การจัดการขยะจากสมาชิกชุมชนบ้านรางพลับ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste เมื่อปี 2562 เพราะทุกคนในชุมชนพร้อมใจกันแยกและลดจำนวนขยะ เช่น การนำขยะเศษอาหารมาทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ที่นำมาใช้ในการปลูกข้าวและผักสวนครัว ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ เช่น พลาสติก สามารถนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ให้ชุมชน และชุมชนบ้านรางพลับได้รับการส่งเสริมจาก SCGP สร้างสรรค์นวัตกรรมจัดการขยะ “ถังหมักรักษ์โลก” ที่ใช้ย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในระยะเวลาที่สั้นและงบประมาณเพียงหลักร้อยบาท เป็นโมเดลความสำเร็จจากพลังความร่วมมือของสมาชิกครัวเรือน วัด ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ

Post date : 06/12/2022