เยือน “สวนยายเนียง” ในเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตรยั่งยืนราชบุรี

ตัวแทนจาก Circular Economy Academy  เยี่ยมชม “สวนยายเนียง เกษตรอินทรีย์” ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 12 จุดท่องเที่ยวในเส้นทางท่องเที่ยวราชบุรี Circular Economy Tourism Model เพื่อเรียนรู้การปรุงดิน และชมการสาธิตการนำนวัตกรรมจัดการขยะ “ถังหมักรักษ์โลก” ที่ใช้ย่อยสลายขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ของชุมชนบ้านรางพลับ มาใช้ประโยชน์ได้จริง

Post date : 06/12/2022