News & Events

เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ CE “บ้านรางพลับ จ.ราชบุรี”

เรียนรู้การจัดการขยะและปัจจัยสู่ความสำเร็จ จากสมาชิกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านรางพลับ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

admin

01/12/2022

“BCG Model” Workshop เพื่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC สระบุรี

สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ม.หอการค้าไทย (Circular Economy Academy) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดสระบุรี

admin

16/09/2022